انواع کنترل ولو

کنترل ولو  Control Valve یکی از رایج ترین المان‌های کنترل نهایی در سیستم‌های کنترل صنعتی، کنترل ولو می‌باشد. کنترل ولو برحسب فرمان یک سیگنال اتوماتیک همچون سیگنال یک کنترل کننده یا دستگاه منطقی (مانند PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می‌کند. برخی از طرح‌های کنترل ولو برای کنترل گسسته‌ی (on / off) فلوی سیال در نظر گرفته شده اند، در حالی که برخی دیگر برای تنظیم فلوی …
ادامه مطلب