هد پمپ یا ارتفاع مثبت خالص مکش پمپ (NPSH (Net Positive Suction Head​​​​​​​

 هد پمپ یا ارتفاع مثبت خالص مکش پمپ NPSH​​​​​​​ عبارت است از فشار كل سیال در دهانه مکش پمپ که نسبت به فشار تبخیر سیال در درجه حرارت پمپاژ سنجیده می‌شود. واحد آن در دستگاه متریک برحسب متر و در دستگاه انگلیسی بر حسب فوت می‌باشد.​​​​​​​
 دو نوع هد پمپ یا ارتفاع مثبت خالص مکش پمپ NPSH تعریف می‌شود:

- هد پمپ یا ارتفاع مثبت خالص مکش پمپ
NPSH audit: فشار موجود سیال در دهانهء مکش پمپ است.
هد پمپ یا ارتفاع مثبت خالص مکش پمپ NPSH req: حداقل فشار مورد لزوم سیال در دهانهء مکش پمپ است تا از بروز کاویتاسیون جلوگیری شود.

​​

برای اینکه تحت هیچ شرایطی پمپ کاویتاسیون ننماید لازم است همواره به ازاء تمام دبی‌ها، NPSH avail بزرگتر یا مساوی NPSH req باشد. برای بالا بردن NPSH avail، راههای زیر پیشنهاد می‌شود:

-       سرعت سیال در ورود به پمپ کوچک انتخاب شود.
-       تحت فشار قرار دادن منبع مکش و یا بطور کلی سیستم که سبب افزایش فشار مکش پمپ خواهد شد.
-       در مواردی که درجه حرارت سیال مورد پمپاژ بالا است، بعنوان مثال در پمپ‌های تغذیه دیگ بخار و یا سیستم‌های حرارت مرکزی، همواره منبع تغذیه باید بالاتر از پمپ و تحت فشار قرار گیرد.
-       کاهش تلفات در لوله مکش، برای این منظور قطر لوله مکش را در صورت لزوم بزرگتر از لوله رانش انتخاب می‌کنند و همچنین هیچگاه شیر تنظیم دبی نباید بر روی لوله مکش قرار گیرد.
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​راههای کاهش هد پمپ یا ارتفاع مثبت خالص مکش پمپ NPSH
برای کاهش NPSH req، راه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
-       انتخاب پمپ با سرعت دورانی کمتر
-       استفاده از پروانه با ورودی خاص.
-       تقسیم جریان بین چند پمپ و یا استفاده از پمپی با دو دهانه ورودی​​​​​​​

 ارتفاع مثبت خالص مکش یا هد پمپ (NPSH (Net Positive Suction Head
 ارتفاع مثبت خالص مکش یا هد پمپ (NPSH (Net Positive Suction Head
 ارتفاع مثبت خالص مکش یا هد پمپ (NPSH (Net Positive Suction Head