مونومر ها Monomer

مونومر یا Monomer موادی هستند تشکیل شده از مولکول‌های واحد؛ که از پیوستن آنها  پلیمر به وجود می‌آید. کلمه مونومر یک کلمه یونانی است که از دو بخش “مونو” به معنی تک و “مر” به معنی پاره یا جز تشکیل شده است.
برای درک بهتر یک مونومر ، مجموعه ای از مهره های ساخته شده که به عمد در هم پیچیده شده است را تصور کنید. هر مهره به شخصه یک بخش است ، اما می تواند به طور محکم با مهره دیگری نیز به صورت محکم بسته شود و چیزی کاملاً مختلفی را شکلل دهد.

انواع مونومر ها
1- نوع آمینو اسید
2- نوع نوکلوئیک اسید
3- نوع وینیل
4- مونومرهای اکریلات و اکریلیک

اکریلیک‌ها و اکریلات‌ها پرکاربردترین خانواده مونومرها  هستند که به صورت تجاری نیز توسعه یافته اند. می‌توان از آنها برای تهیه‌ی پلیمرهایی با خواص سخت، انعطاف پذیر، یونی، غیر یونی، آبگریز یا آب دوست استفاده کرد. 
  از مهمترین این نوع مونومرها میتوان از بوتیل اکریلات (Butyl acrylate)، اتیل هگزیل اکریلات (Ethylhexyl acrylate)، اکریلیک اسید (Acrylic acid)، متا اکریلیک اسید (Methacrylic acid)،نام برد.
از این مونومر ها در تهیه رزین استفاده می شود. رزینهای آکریلیک محصول پلیمریزاسیون اسید های اکرلیک متا اکریلیک و مشتقات ان میباشد که تفاوت اسید متا اکرلیک با اسید اکرلیک در این است که در اسید متا اکرلیک گروه متیلی بجای اتم ئیدروژن کربن اکریلات نشسته است. از آنجا که مونومرها و مشتقات آن دارای یک باند دوگانه اتیلینی در ساختمان خود هستند لذا قادر به تشکیل پلیمر با وزن مولکولی زیاد از طریق رادیکالهای آزاد میباشند.
​​​​​​​