فوم: پلی ال Polyol 

پلی ال Polyol ها کاربرد فراوانی در ساخت پلی اورتان ها دارند. کسر وزنی پلی ال مورد استفاده در ساخت پلی اورتان، وابسته به کاربرد آن متفاوت می باشد، که منجر به ایجاد نرمی و انعطاف پذیری در پلی اورتان می شود و در مقابل، ایزوسیانات ها و کمک واکنش دهنده ها باعث سخت و چغرمه شدن پلی اورتان ها می شوند.​​​​​​​

رزین های پلی ال با توجه به ساختار مولکولی انواع مختلفی دارند، بیشترین پلی ال مورد استفاده دارای پیوندهای استری و یا اتری هستند. پلی ال های دیگر دارای ساختار های کربناتی، آکریلیکی و … می باشد.

پلی ال Polyol ، دسته ای از الکل ها است، که از ترکیب چند گروه هیدروکسیل تشکیل می شود. این ترکیب شیمیایی، مایعی بی رنگ، شفاف و ویسکوز است.


​​​​​​​
پلی اول ها را، با توجه به ساختار مولکولی شان به پلی استر، پلی اتر، پلی کربنات، پلی بوتادین و آکریلیکی تقسیم می کنند.
​​​​​​​از میان پلی ال Polyol های ذکر شده، پلی ال های استری و اتری به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. علت این امر را می توان قیمت کمتر آن نسبت به سایر پلی اول ها بیان نمود. به طوری که گفته می شود. 75% از کل پلی اول ها را پلی اتر و 25% باقی مانده شامل پلی استر و سایر پلی یول ها است. 
دو فاکتور مهم ترکیب شیمیایی و جرم مولکولی پلی ال Polyol بر خواص پلی اورتان تاثیرگذار است. به طوری که می توان گفت :
*پلی ال Polyol با وزن مولکولی بالا، به منظور ساخت پلی یورتان انعطاف پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.
*پلی ال Polyol با وزن مولکولی کم، در تهیه و ساخت پلی یورتان سخت کاربرد دارد.

به طور کلی، انواع پلی ال Polyol های پرکاربرد به شرح زیر است.
*پلی اتر پلی ال Polyol
*پلی استر پلی ال Polyol
*پلی کربنات پلی ال Polyol
*پلی کاپرولاکتون پلی ال Polyol​​​​​​​​​​​​​​

پلی ال Polyol
پلی ال Polyol
پلی ال های پر مصرف صنعت