دبی پمپ، ارتفاع پمپ و توان پمپ

دبی یا گذر حجمی (Flow Rate)

دبی یک پمپ (Q)، مقدار موثر حجم سیالی است که در واحد زمان از دهانه خروجی پمپ خارج می‌گردد. دبی پمپ همواره با ارتفاع تولیدی آن تغییر می‌کند.
مقادیری از دبی را که دارای اهمیت بیشتری هستند می‌توان بصورت زیر تعریف نمود:

-       دبی اسمی (Nominal Flow Rate ): دبی است که انتخاب پمپ بر اساس آن اس صورت می‌گیرد.
-       دبی بهینه (Optimum Flow Rate): دبی پمپ در نقطه‌ای که راندمان حداکثر است.
-       دبی حداقل (Minimun Flow Rate ): حداقل دبی مجاز جهت کار پمپ
-       دبی حداکثر (Maximum Flow Rate ): حداکثر دبی مجاز جهت کار پمپواحد دبی در دستگاه متریک برحسب متر مکعب در ساعت یا دقیقه یا ثانیه، ليتر در ساعت یا دقیقه یا ثانیه، و در دستگاه انگلیسی بر حسب گالن در ساعت یا دقیقه یا ثانیه، فوت مکعب در ساعت یا دقیقه یا ثانیه، بیان می‌گردد.
بنابر گفته‌های فوق، مقدار مایعی را که پمپ در یک مدت معین جابجا می‌کند، ظرفیت پمپ نامند. نکته مهم این است که پمپ، مایع را تحت چه فشاری و یا تا چه ارتفاعی جا به جا می‌کند.


ارتفاع (Head)

 بالاترین سطح آب رسانی پمپ را ارتفاع (Head) پمپ نامند. ارتفاع كل یک پمپ حاصل مقدار قدرت مفیدی است که بوسیله پمپ به واحد وزن سیال منتقل می‌شود. مقادیری از ارتفاع را که دارای اهمیت بیشتری هستند می‌توان بصورت زیر تعریف نمود:

-       ارتفاع اسمي (Nominal Head): ارتفاعی که بر اساس آن پمپ سفارش داده می‌شود.
-       ارتفاع بهینه (Optimum Head): ارتفاعی که در آن راندمان پمپ حداکثر است.
-       ارتفاع قطع (Shot - Off Head): ارتفاعی که در آن دبی صفر است.
-       ارتفاع مکش (Suction Head ): ارتفاع مایع در مکش پمپ (فاصله مایع از سطح بالاتر تا مرکز محور پمپ)
-       عمق مکش (Suction Lift ): فاصله مایع از سطح پایین تر تا مرکز محور پمپ.
-       ارتفاع رانش (Discharge Head): ارتفاع آب رسانی پمپ (فاصله محور پمپ تا سطح بالایی مایع پمپ شده).
-       مجموع ارتفاع (Total Head): فاصله بین سطح آب مکش شده تا سطح آب پمپ شده.
واحد ارتفاع در دستگاه متریک بر حسب متر و در دستگاه انگلیسی بر حسب فوت است.
​​​​​​​

​​​​​​​

توان پمپ ها

 
·      توان مصرفی (Power Input): توان مصرفی یا توان روی محور (Shaft Horse Power)، عبارت است از توانی که ماشین محرک روی محور پمپ قرار می‌دهد.
·       توان مفید (Useful Power): توان مفید با توان خروجی (Output Power)، عبارت است از توانی که بوسیله پمپ به سیال داده می‌شود.
اختلاف بین توان مصرفی و توان مفید ناشی از وجود تلفات مختلف نظیر تلفات هیدرولیکی و مکانیکی در داخل پمپ می‌باشد.
·      راندمان کل پمپ: راندمان کل پمپ، نسبت بین توان مفید به توان مصرفی پمپ است.
دبی پمپ
ارتفاع پمپ
توان پمپ
توان پمپ