افزودنی های رنگ Additives: مرطوب کننده و دیسپرس کننده ها، دیسپرس کننده های پلیمری، همتراز کننده، ضد کف، اصلاح کننده های رئولوژی

مواد افزودنی ترکیباتی هستند که در مقادیر کم، جهت تقویت و یا اصلاح خواص اصلی پوشش نهایی در طی فرآیند ساخت، انبارداری و یا کاربرد مواد پوششی به رنگ اضافه می گردد.

افزودنی ها (یا مواد پرکننده) بر اساس استاندارد آلمانی DIN EN 971-1 عبارتند از موادی که به رنگ ها در مقادیر نسبتا ً کم با هدف حصول نتایج ویژه ، بهبود برخی از ویزگی ها و یا جلوگیری از پدیده های نامطلوب و نا خواسته اضافه می شوند.
میزان مصرف افزودنی ها به طور معمول 1-0.1 % است.


​​​​

افزودنی های مهم
1- مرطوب کننده و دیسپرس کننده ها
2- دیسپرس کننده های پلیمری
3- همتراز کننده
4- ضد کف
5- اصلاح کننده های رئولوژی


 افزودنی های مرطوب کننده و دیسپرس کننده
افزودنی های مرطوب کننده و دیسپرس کننده مورد مصرف در صنایع رنگ از لحاظ ساختار شیمیایی و بار در پنج گروه مختلف تقسیم بندی می شوند :
1- دیسپرس کننده های غیر یونی بر پایه کوپلیمرهای آکریلیک- پلی اتر
2- دیسپرس کننده های های آنیونی بر پایه کوپلیمرهای پلی کربوکسیلیک اسید-پلی اتر
3- مرطوب کننده و دیسپرس کننده  های غیر یونی بر پایه کوپلیمرهای دسته ای پلی استر- پلی اتر
4- مرطوب کننده و دیسپرس کننده های کاتیونی بر پایه آلیفاتیک پلی آمیدو آمینها
5- مرطوب کننده و دیسپرس کننده های کاتیونی بر پایه پلی اتر-آمینو آکریلاتها
تنوع ساختار شیمیایی در این پنج گروه باعث تنوع کاربرد در انواع سیستم های رنگ های پایه آبی و حلالی می شود. بنابراین برای افزا یش دامنه تنوع کاربرد افزودنی های مرطوب کننده و دیسپرس کننده مورد مصرف در صنایع رنگ می توان انواع گریدهای هر کدام از گروه های پنج گانه بالا را توسعه داد.

 افزودنی های همترازکننده
افزودنی های همتراز کننده مورد مصرف در صنایع رنگ، کوپلیمرهای پلی سیلوکسان-پلی اترمی باشند. بخش پلی سیلوکسان در کوپلیمرهای همتراز کننده دی متیل سیلوکسان یا متیل فنیل سیلوکسان است و بخش پلی اتر نیز متوکسی پلی اتیلن اکساید یا متوکسی پلی پروپیلن اکساید می باشد.ساختار کوپلیمرها می تواند بصورت کوپلیمرهای پیوندی یا کوپلیمرهای دسته ای باشد. 

 افزودنی های ضد کف
ساختار افزودنی های ضد کف مورد مصرف در صنایع رنگ عمدتا کوپلیمرهای پلی دی متیل سیلوکسان-پلی اتر خطی با جرم ملکولی پائین می باشند.

 اصلاح کننده های رئولوژی
اصلاح کننده های رئولوژی ساختارهای شیمیایی متعددی دارند. خواص رئولوژی این نوع افزودنی ها به ساختار شیمیایی آنها بستگی دارد. اصلاح کننده های رئولوژی بر پایه سلولز شامل سلولز اترها، کربوکسیل سلولز ها و آمینو سلولزها هستند. در سالهای اخیر انواع جدیدی از های رئولوژی ساخته شده است که نسبت به انواع سلولزی دارای جرم ملکولی پایین بوده و از طریق پدیده تجمعی باعث تغییر رئولوژی فرمولاسیون انواع رنگها می شوند.


انيدريـد فتاليک Phthalic Anhydride Movaledan
انيدريد مالـئيک 99%Maleic Anhydride Shanxi
انيـدريد مـالـئيک  99%Maleic Anhydride Yongsan
نئو پنتيل گليکول  NPGLG chem
پنتااريتـريتول  98%Penta Erythritol  98%Baoding
پنتااريتـريتـول  98%Penta Erythritol  98%LCY
استايرن مـونومر  Styrene Monomer Chem coat
گليسـيريـن  BP/USP Glycerine 99.5% BP/USPIFFCO
بوتيل آکريلات  Butyl AcrylateBai Cheng
فنل کريسـتال  Phenol Kumho
کريستال ملامين  Melamine Chrystal Mitsubishy
اسـيد چرب کوکونات  Coconuts Fatty AcidIFFCO
اسـيد اولئيک  Oleic Fatty Acid Acid chem
اسـيد آستئاريک  Stearic Acid Minko
اسـيد  فوماريک  Stearic Acid Shanxi
اسـید ايزو فتاليک  Iso phthalic AcidKP chemical
اسيد تر فتاليک  Ter Phthalic acid 
اسـيد ايزو بوتريک  Iso Butyric Acid SCI
اسـيد پرو پيونيک  Propionic AcidSCI
روغن تانگ اويل  Tung oil Farwell
تری فنيل فسـفيت  TRI PHENYL PHOSPHITE 
زينک آستئارات  Zinc Stearate CCP
هگزا متيلن دی آمين  HMDA BASF
دی مر اســيد  Jina Jina
تری اتيلن تترا آميـن  TETAAKZO
 
​​​​

افزودنی های رنگ
افزودنی های رنگ Additives
افزودنی های رنگ Additives